Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inleidende bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten, waarbij als partijen optreden een consument en de stomerij. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland. 

Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden of van enig beding in een tussen partijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. 

 

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden; 

Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die textiel ter reiniging aanbiedt; 

Stomerij: de wederpartij van de consument 

Kostbaarheden: zaken die niet direct herkenbaar zijn als kostbare zaken doch waarvan desalniettemin de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik. 

Eigen risico: het eigen risico betreft de gehele aangeboden zaak, inclusief accessiores, applicaties etc., en kan zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen

 

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en de stomerij dit textiel ter reiniging aanneemt. Bij het aangaan van de overeenkomst zal de stomerij:  

met de consument een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de  prijs (exclusief eventuele speciale reiniging of extra behandeling) en de afhaaldatum; 

aan de consument een ontvangstbewijs afgegeven; 

 de consument wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden;  

 

Artikel 4 - Verplichtingen van de stomerij

De stomerij verplicht zich om: 

de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum; 

voor de aangeboden zaken een adequate reinigingsmethode te kiezen en om de reiniging en opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren. Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering van die behandelingsmethode mag de stomerij in beginsel afgaan op de juistheid van aan die zaken gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de aangeboden zaak. Bij ontbreken,onjuiste of onvolledige etikettering,of door consument zelf bewerkte vlekken  is de stomerij niet aansprakelijk voor de eventuele ontstane schade.De aangeboden zaak wordt dan ten alle tijden voor eigen risico van de consument gereinigd

De stomerij is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het de stomerij bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan de stomerij ter beschikking staande methode en middelen niet mogelijk is, of een ernstig  risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal de stomerij de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de bedongen prijs te betalen, voor zover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.Als consument de aangeboden zaak toch wil laten reinigen, wordt mondeling of schriftelijk toestemming  gevraagd voor reinigen op eigen risico consument.Voor de eventuele schade die hiervan het gevolg is, kan de stomerij niet aansprakelijk worden gesteld 

 

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument

De consument verplicht zich om:

de stomerij bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van één of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaken; 

de aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen veertien dagen na die datum. 

 er zorg voor te dragen dat  er zich geen waardevolle zaken in de aangeboden zaak meer bevinden (sieraden, paspoort, rijbewijs, valuta, enz )

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid stomerij

De stomerij staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikking stelling van de aangeboden zaken. 

De stomerij is niet aansprakelijk voor;

beschadigingen van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van: bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp; eigen gebrek van de beschadigde zaak, waaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden, slechte vlieseline), de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak; 

beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de stomerij niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, het geen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats; 

schade die het gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, kralen, applicaties, gespen, ritssluitingen,schoudervulling, rubber belegsels, kunststof plaknaden en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden; 

onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van de in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethode en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is. 

 

Artikel 7 - Aflevering en betaling

De stomerij is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs. 

Teruggave van de zaken aan de consument geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen. 

Wanneer er sprake is van wanbetaling door de consument en wanneer de termijn als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die de stomerij in redelijkheid moet maken voor het bewaren van de zaken en voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de consument. 

Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan de stomerij niet worden toegerekend, indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van één jaar vanaf de tussen de consument en de stomerij afgesproken afhaaldatum voor de betrokken zaak, vanwege wanbetaling door de consument of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft afgehaald. 

De consument is verplicht de stomerij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendommen zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de stomerij houden. 

 

Artikel 8 - Klachten

Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument uitsluitend schriftelijk ter kennis van de stomerij te worden gebracht binnen 10 dagen na teruggave van die zaken. Hierbij dient de consument, bijvoorbeeld door vertoning van een door de stomerij op de behandelde zaak aangebracht merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door de stomerij is behandeld. 

De stomerij verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.